Contactgegevens


Tandprothetische Praktijk Mirer

Backershagen 330 a/b (voorheen Spitsenhagen 7)

3078 SB Rotterdam - IJsselmonde

T: 010  479 27 28 

E: tpp.mirer@kpnplanet.nl

Algemene leverings - en verkoop voorwaarden

De overeenkomst    

1. De algemene voorwaarden maken een onlosmakelijk onderdeel uit van de  behandelingsovereenkomst(en) tussen de mondzorg verlenende zorgaanbieder  (hierna: de “zorgverlener”), daaronder begrepen diens werknemers, en de patiënt, hierna te noemen de overeenkomst. Zij worden voor of bij het sluiten van overeenkomst(en) aan de patiënt of zijn wettelijk vertegenwoordiger(s) beschikbaar gesteld, zijn aanwezig in de wachtkamer en worden op verzoek toegezonden.   

  Derden   2. De zorgverlener is bij de uitvoering van de overeenkomst gerechtigd derden in te schakelen. Hij zal bij de keuze van deze derden zorgvuldigheid betrachten en, indien dat redelijkerwijs mogelijk is, tevoren overleg met de patiënt plegen, zulks met uitzondering van waarnemers en tandtechnici. De zorgverlener is voor gedragingen van deze derden niet aansprakelijk.  De artikelen 7:404, 7: 409 en 7: 422 lid 1 BW zijn niet van toepassing.    Kosten en betaling  3. De kosten van behandeling, inclusief de kosten van techniek en materialen, worden in rekening gebracht bij en zijn verschuldigd door de patiënt, ongeacht of deze de kosten geheel dan wel gedeeltelijk kan declareren bij en aan de patiënt worden vergoed door een zorgverzekeraar. De kosten van behandeling van minderjarigen worden in rekening gebracht bij en zijn verschuldigd door de wettelijk vertegenwoordiger(s). 

4. De zorgverlener berekent, tenzij anders door hem aangegeven, de kosten van behandeling ingevolge de door hem/haar gehanteerde standaardprijslijst, welke standaardprijslijst in de praktijk van de zorgverlener ter inzage ligt. Wijzigingen van de standaardprijslijst worden voorbehouden. Indien wijziging van de tarieven op de standaardprijslijst een prijswijziging van de overeengekomen behandeling tot gevolg heeft dan zal de zorgverlener de patiënt voorafgaand aan de behandeling daarover – schriftelijk en/of digitaal - informeren.  

5. Afspraken dienen – indien noodzakelijk wegens overmacht– uiterlijk 24 uur voor de behandeling te worden geannuleerd. Bij niet of niet tijdige annulering van de afspraak is de zorgverlener gerechtigd de gereserveerde tijd en/of de afgesproken behandeling in rekening te brengen wanneer er geen andere patiënten konden worden behandeld of andere gehonoreerde werkzaamheden konden worden verricht, zulks met een minimum van € [  ……….  ],- (zegge: [ ………   ]). 

6. Betalingen dienen binnen 30 dagen na dagtekening van de declaratie door de patiënt te geschieden. De door de patiënt gedane betalingen strekken steeds eerst tot voldoening van verschuldigde rente, schade en kosten en vervolgens van opeisbare declaraties die het langst open staan, zelfs ingeval de patiënt vermeldt dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur. Indien sprake is van een voorschot wordt dit verrekend met de laatste declaratie uit hoofde van de overeenkomst. Niettegenstaande het vorengaande is de zorgverlener te allen tijde gerechtigd onmiddellijke en/of contante betaling te verlangen    Behandeling en informatie  7. Voorafgaand aan iedere uitgebreide en/of ingrijpende tandheelkundige behandeling die een bedrag ter grootte van € 150,- (zegge: honderdvijftig euro) of meer aan kosten met zich brengt, wordt de patiënt c.q. diens wettelijke vertegenwoordiger schriftelijk en/of digitaal een prijsopgave verstrekt, houdende een beschrijving van de door de zorgverlener uit te voeren prestaties voor de betreffende behandeling, het per prestatie in rekening te brengen tarief, alsmede de materiaal- en techniekkosten. Indien voorafgaande verstrekking redelijkerwijze niet mogelijk is dan is de zorgverlener niet gehouden tot het verstrekken van genoemde voorafgaande schriftelijke en/of digitale prijsopgave, mits de kosten van de behandeling in dat geval – tenzij ook dit redelijkerwijze niet mogelijk is - voorafgaand aan de werkzaamheden met de patiënt en/of diens wettelijke vertegenwoordiger(s) is besproken. Bij wijziging van het behandelplan, onvoorziene complicaties tijdens de behandeling of overschrijding van de begroting informeert de zorgverlener de patiënt hierover schriftelijk. In het behandelplan worden voor zover mogelijk tevens opgenomen de te verwachten gevolgen en risico’s voor de gezondheid van de patiënt en andere methoden van behandeling die in aanmerking komen. De patiënt is gehouden alle gegevens en bescheiden die de zorgverlener naar zijn oordeel nodig heeft voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig en in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking te stellen.  De uit de in de vertraging van de uitvoering van de overeenkomst voortvloeiende extra kosten en extra behandelingskosten, ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verlangde gegevens en bescheiden, zijn voor rekening van de patiënt.  De patiënt staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan de zorgverlener ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden.  De zorgverlener legt op verzoek van de patiënt schriftelijk vast voor welke ingrepen van al dan niet ingrijpende aard deze toestemming heeft gegeven.  

  Reclames en klachten  8. Klachten omtrent declaraties dienen binnen 8 dagen na declaratiedatum bij de zorgverlener schriftelijk te worden ingediend, bij gebreke waarvan de patiënt geacht wordt de factuur als juist te hebben geaccepteerd. Het indienen van een klacht omtrent een declaratie schort de betalingstermijn en verplichting niet op. Hetzelfde geldt voor klachten ingediend bij de Klachtencommissie Tandheelkunde of enige andere instantie.    Overschrijding betalingstermijn   9. Indien de patiënt niet, niet tijdig, niet deugdelijk, of slechts gedeeltelijk aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, is de patiënt steeds onmiddellijk in verzuim, zonder dat daartoe enige nadere ingebrekestelling is vereist en zijn de verschuldigde bedragen terstond opeisbaar. In dat geval is de patiënt aan de zorgverlener de wettelijke rente verschuldigd over de periode van het verzuim, alsmede alle kosten die de zorgverlener moet maken om zijn vordering te incasseren, waarbij de buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op 15% van het verschuldigde bedrag, met een minimum van € 100,- (zegge: honderd euro), onverminderd het recht van de zorgverlener om de volledige schade te vorderen. 

10. Bij betalingsachterstand is de zorgverlener gerechtigd verdere behandeling op te schorten of te verlangen deze slechts te verrichten tegen contante betaling.     Aansprakelijkheid  11. De aansprakelijkheid van de zorgverlener is beperkt tot het bedrag waarop de door de zorgverlener afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering in het voorkomend geval aanspraak geeft, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico van de zorgverlener onder de verzekering. De patiënt kan deze polis desgewenst inzien op de praktijk van de zorgverlener

Privacywaarborging (AVG)

Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van <TANDPROTHETISCHE PRAKTIJK MIRER>, gevestigd te <BACKERSHAGEN 330 A/B  3078 SB te Rotterdam>, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer <24189780>, hierna te noemen: `T.P.P. Mirer`.

Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in dit statement voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft. Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van dit statement, stel uw vraag dan gerust per e-mail aan; TPP.Mirer@kpnplanet.nl

In onderstaande tabel kunt u snel en eenvoudig terugvinden met welk doel we welke persoonsgegevens van u verzamelen, hoelang wij deze bewaren en wie deze persoonsgegevens eventueel van ons ontvangen. 

Doel

Welke persoonsgegevens

Grondslag

Bewaartermijn

Ontvangers

Inschrijven als patiënt

en

het uitvoeren en declareren van de behandeling

·   Voornaam

·   Achternaam

·   Adres

·   Geboortedatum

·   BSN-nummer

·   Telefoonnummer

·   ID-verificatie

·   Verzekering-gegevens

Uitvoering van de overeenkomst met zorgverzekeraar

Wij zijn verplicht uw gegevens 15 jaar na de laatste behandeldatum te bewaren

·   Zorgverzekeraar

Medische anamnese

en

Doorverwijzing andere Zorgverlener

·   Voornaam

·   Achternaam

·   Adres

·   Geboortedatum

·   BSN-nummer

·   Telefoonnummer

·   Verzekering-gegevens

·   Ziektebeeld

·   Medicijngebruik

Uitvoering van de overeenkomst met zorgverzekeraar.

Zorg voor patiënt en behandeling

Idem

·   Zorgverzekeraar

·   Kaakchirurg

·   Tandarts

·   Huisarts

(uitsluitend wanneer dit voor verwijzing noodzakelijk is)

Second-Opinion

en

machtigingsaanvragen bep. behandelcodes / vroegtijdige vervanging

·   Voornaam

·   Achternaam

·   Adres

·   Geboortedatum

·   BSN-nummer

·   Verzekering-gegevens

·   Telefoonnummer

·   FOTO’S

Uitvoering van de overeenkomst met zorgverzekeraar

Idem

·   Zorgverzekeraar


Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Zonder uw toestemming verstrekt T.P.P. Mirer uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst die T.P.P. Mirer met u heeft, tenzij T.P.P. Mirer wettelijk verplicht is om uw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden. In de tabel in het begin van de privacyverklaring treft u een overzicht aan van de situaties waarin persoonsgegevens aan derden worden verstrekt.

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens

U hebt het recht T.P.P. Mirer te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens (tenzij T.P.P. Mirer op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is deze inzage te verschaffen) en om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. U dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren. Indien u wenst dat uw gegevens verwijderd worden, zal T.P.P. Mirer deze verwijdering doorgeven aan alle andere organisaties die de betreffende gegevens van T.P.P. Mirer hebben ontvangen.

Beveiliging persoonsgegevens

T.P.P. Mirer treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Minderjarigen

Indien u zich als minderjarige wenst te registreren dient u hiertoe expliciete toestemming van uw ouder of voogd te overleggen.

Links naar andere websites

De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de websites van T.P.P. Mirer. Andere websites kunnen hun eigen privacy beleid hanteren. T.P.P. Mirer raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.

Wijziging van het privacy beleid

T.P.P. Mirer past haar privacy beleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de websites zal steeds de meest recente versie van ons Privacyverklaring worden opgenomen.

Contactgegevens

Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of T.P.P. Mirer wil verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen via onderstaande contactgegevens:

Verantwoordelijke:        G.L. Dekkers-Mirer

E-mail:                          tpp.mirer@kpnplanet.nl>

Telefoonnummer:          010-4792728

Klacht over de verwerking van uw Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.