Privacywaarborging (AVG)

Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van <TANDPROTHETISCHE PRAKTIJK MIRER>, gevestigd te <BACKERSHAGEN 330 A/B  3078 SB te Rotterdam>, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer <24189780>, hierna te noemen: `T.P.P. Mirer`.

Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in dit statement voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft. Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van dit statement, stel uw vraag dan gerust per e-mail aan; TPP.Mirer@kpnplanet.nl

In onderstaande tabel kunt u snel en eenvoudig terugvinden met welk doel we welke persoonsgegevens van u verzamelen, hoelang wij deze bewaren en wie deze persoonsgegevens eventueel van ons ontvangen. 

Doel

Welke persoonsgegevens          

Grondslag

Bewaartermijn

Ontvangers

Inschrijven als patiënt

en

het uitvoeren en declareren van de behandeling

·   Voornaam

·   Achternaam

·   Adres

·   Geboortedatum

·   BSN-nummer

·   Telefoonnummer

·   ID-verificatie

·   Verzekering-gegevens

Uitvoering van de overeenkomst met zorgverzekeraar

Wij zijn verplicht uw gegevens 15 jaar na de laatste behandeldatum te bewaren

·   Zorgverzekeraar

Medische anamnese

en

Doorverwijzing andere Zorgverlener

·   Voornaam

·   Achternaam

·   Adres

·   Geboortedatum

·   BSN-nummer

·   Telefoonnummer

·   Verzekering-gegevens

·   Ziektebeeld

·   Medicijngebruik

Uitvoering van de overeenkomst met zorgverzekeraar.

Zorg voor patiënt en behandeling

Idem

·   Zorgverzekeraar

·   Kaakchirurg

·   Tandarts

·   Huisarts

(uitsluitend wanneer dit voor verwijzing noodzakelijk is)

Second-Opinion

en

machtigingsaanvragen bep. behandelcodes / vroegtijdige vervanging

·   Voornaam

·   Achternaam

·   Adres

·   Geboortedatum

·   BSN-nummer

·   Verzekering-gegevens

·   Telefoonnummer

·   FOTO’S

Uitvoering van de overeenkomst met zorgverzekeraar

Idem

·   Zorgverzekeraar

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Zonder uw toestemming verstrekt T.P.P. Mirer uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst die T.P.P. Mirer met u heeft, tenzij T.P.P. Mirer wettelijk verplicht is om uw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden. In de tabel in het begin van de privacyverklaring treft u een overzicht aan van de situaties waarin persoonsgegevens aan derden worden verstrekt.

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens

U hebt het recht T.P.P. Mirer te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens (tenzij T.P.P. Mirer op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is deze inzage te verschaffen) en om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. U dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren. Indien u wenst dat uw gegevens verwijderd worden, zal T.P.P. Mirer deze verwijdering doorgeven aan alle andere organisaties die de betreffende gegevens van T.P.P. Mirer hebben ontvangen.

Beveiliging persoonsgegevens

T.P.P. Mirer treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Minderjarigen

Indien u zich als minderjarige wenst te registreren dient u hiertoe expliciete toestemming van uw ouder of voogd te overleggen.

Links naar andere websites

De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de websites van T.P.P. Mirer. Andere websites kunnen hun eigen privacy beleid hanteren. T.P.P. Mirer raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.

Wijziging van het privacy beleid

T.P.P. Mirer past haar privacy beleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de websites zal steeds de meest recente versie van ons Privacyverklaring worden opgenomen.

Contactgegevens

Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of T.P.P. Mirer wil verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen via onderstaande contactgegevens:

Verantwoordelijke:        G.L. Dekkers-Mirer

E-mail:                          tpp.mirer@kpnplanet.nl>

Telefoonnummer:          010-4792728

Klacht over de verwerking van uw Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.